All Round Protection For Every Uncertainty

ประกันภาคบังคับ (พรบ.)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ โดยมีความคุ้มครองดังตารางต่อไปนี้

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง(บาท / คน)
จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 30,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000
ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ

- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-078-5656 แฟกซ์: 02-078-5601-3
อีเมล์: customercare@tuneprotect.com
ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)