All Round Protection For Every Uncertainty

Tune Protect - ProtectionMade Easy

เรานำเสนอแผนป้องกันที่ครอบคลุมและราคาไม่แพงเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย แผนประกันภัยส่วนบุคคล และ แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจ

Tune Protect Travel Easy

ประกันภัยการเดินทางเข้าภายในประเทศ
Tune iPass

วงเงิน 3.5 ล้าน ($100K) ให้ความคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Buy Now

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
PA Choice

ให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์

Buy Now
Tune Protect Travel Easy

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศกับทูนประกันภัย TUNE TRAVEL EASY / Domestic Plan

แผนประกันภัยการเดินทางภายในประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป

Buy Now
Tune Protect Travel Easy

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับทูนประกันภัย
TUNE TRAVEL EASY / International Plan

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป

Buy Now
Tune Protect Travel Easy

ประกันภัยการเดินทาง Tune Protect
จากแอร์เอเชีย

แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับลูกค้าแอร์เอเชีย

Buy Now

ประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

การประกันภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Buy Now

ประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 VISA 100K USD)

การประกันภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 VISA 100K USD)

Buy Now