All Round Protection For Every Uncertainty

ขั้นตอนการเคลมสำหรับประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ เดินทางต่างประเทศ

Q : หากเกิดเคลมประกันภัยการเดินทาง (TA) ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน (เอกสาร Claim Form)
2. เตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน (ในแต่ละความคุ้มครอง จะชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง)
3. ดำเนินการส่งเอกสารมายังช่องทางดังต่อไปนี้
3.1. อีเมล์ : tunetraveleasy_claim@tuneprotect.com
3.2. โทรศัพท์ : 02-078-5656 กด 2
3.3. โทรสาร (Fax) : 02-078-5601
3.4. ยื่นเอกสารการเคลมได้โดยตรงที่บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แผนกสินไหมทั่วไป (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10110
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง (TA)
5. ทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

Q : ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทน (เคลม) เมื่อใด ?

1. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Q : วิธีการติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนมีวิธีใดบ้าง ?

1. รับด้วยตัวเอง ที่แผนกการเงิน (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน (กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารให้กับบริษัท)

Q : วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน ติดต่อได้อย่างไร ?

1. ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 02-078-5656 เบอร์ต่อ 622 และ 654
2. ติดต่อโดยตรงที่ ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (ชั้น 14) ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Q : เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอะไรบ้าง ?

Q : กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) (เสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง / สูญเสียอวัยวะ และ/หรือ สายตาจากอุบัติเหตุ)

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2.สำเนาหนังสือรับรับรองการตาย (ใบ ท.ร. 4/1)
3.สำเนาใบมรณะบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
4.สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ฯ เจ้าของคดี
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
6.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7.สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
9.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรองรองแพทย์ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีทุพพลภาพฯ หรือสูญเสียอวัยวะ)
10. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Medical Expense)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบรายงานแพทย์, ใบรับรองแพทย์, Doctor Certificate, Medical Certificate, Doctor Order,
History Doctor, Doctor’s Summary, Doctor Report, OPD Report, IPD Report
ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล
3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และใบสรุปปิดหน้างบ
(สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ของสถานพยาบาล
4. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศภูมิลำเนา (Repatriation of Mortal Remains)

1. ให้ญาติ หรือเพื่อนผู้ร่วมเดินทาง ติดต่อบริษัทโดยเร็วที่สุดเพื่อขอรับคำปรึกษาเรื่องการบริการความช่วยเหลือ บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของญาติของผู้เอาประกันภัย ทั้งการทำพิธีฝังศพในต่างประเทศ หรือการส่งศพกลับสู่ประเทศไทย

ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Benefit)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบรายงานแพทย์, ใบรับรองแพทย์, Doctor Certificate, Medical Certificate, Doctor Order,
History Doctor, Doctor’s Summary, Doctor Report, OPD Report, IPD Report
ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล
3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และใบสรุปปิดหน้างบ
(สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ของสถานพยาบาล
4. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (Flight Cancellation)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบเสร็จค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วเดินทางใหม่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่ผู้เอาประกันภัย, ผู้เดินทางจ่ายล่วงหน้า
3. ใบรายงานแพทย์, ใบรับรองแพทย์, Doctor Certificate, Medical Certificate, Doctor Order,
History Doctor, Doctor’s Summary, Doctor Report, OPD Report, IPD Report
กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
5. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
7. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (Travel Delay)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. จดหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัทขนส่งฯ , สายการบิน ที่ระบุสาเหตุของความล่าช้า และเวลาที่ได้เดินทางจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
6. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบเสร็จของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยทางเครื่องบิน ทางบก ทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยัด) หรือค่าที่พักที่เกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือ ค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
6. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) สำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วน
3. จดหมายรับรองจากสายการบินที่ระบุความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
4. เอกสารการนำส่งกระเป๋าที่ระบุวันที่และเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทาง
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
8. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Loss or damage of baggage & personal effects while baggage and personal effects therein is in care custody and control arising from robbery, gang-robbery, way of violent mean)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. จดหมายรับรองจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในความควบคุม ครอบครอง ดูแล ของพนักงานโรงแรมหรือบรัทผู้ขนส่ง (PIR)
3. ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่ระบุสาเหตุ, รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย ในกรณีถูกปล้น หรือชิงทรัพย์
4. รายการและราคาของที่สูญหายหรือเสียหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงิน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
8. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง, ทรัพย์สิน, รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องจากภัยธรรมชาติต่างๆ (Loss or damage of baggage & personal effects while baggage and personal effects therein is in care custody and control arising from Natural Perils)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. จดหมายรับรองจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่
ในความควบคุม ครอบครอง ดูแล ของพนักงานโรงแรมหรือบรัทผู้ขนส่ง (PIR)
3. ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่ระบุสาเหตุ, รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย ในกรณีถูกปล้น หรือชิงทรัพย์
4. รายการและราคาของที่สูญหายหรือเสียหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงิน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
8. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง (Loss or Damage of Travel Documents)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ค่าเดินทาง
3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทดแทนที่สูญหาย
4. ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ, รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
8. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบรายงานแพทย์, ใบรับรองแพทย์, Doctor Certificate, Medical Certificate, Doctor Order,
History Doctor, Doctor’s Summary, Doctor Report, OPD Report, IPD Report
กรณีที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
4. สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดเหตุ
5. ใบคำสั่งศาลจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
7. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
9. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Phone Call)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดเหตุ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
4. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
5. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
7. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (Loss or Damage of Golf Accessories)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. จดหมายรับรองจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่
ในความควบคุม ครอบครอง ดูแล ของพนักงานโรงแรมหรือบรัทผู้ขนส่ง (PIR)
3. ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่ระบุสาเหตุ, รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย ในกรณีถูกปล้น หรือชิงทรัพย์
4. รายการและราคาของที่สูญหายหรือเสียหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงิน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
8. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า (Excess for Rental Car Accident)

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claim Form)
2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ค่าความรับผิดส่วนแรกตามที่บริษัทประกันภัย ณ ประเทศที่เดินทางไป
3. สำเนาใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดเหตุ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
5. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
7. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)