All Round Protection For Every Uncertainty

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันอัคคีภัย การประกันภัยขนส่งสินค้า และการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

1.ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.โทรศัพท์: 02-078-5656กด 2
2.โทรสาร: 02-078-5601
3.ยื่นเอกสารที่บริษัท: แผนกสินไหมทั่วไป (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
4.เจ้าหน้าที่:คุณเบญจพร วณิชเจนประเสริฐ(สินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง) เบอร์ต่อ 625 อีเมล์:Benchaphorn.W@tuneprotect.com

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม

1.รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบ ทันทีโดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์ 2.ให้ทำการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหาย ไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 3.ในกรณีที่ทรัพย์สินถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อดำเนินการสอบสวน 4.เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบ 5.ถ่ายรูปทรัพย์สินที่เสียหาย ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 6.ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยในการตรวจสภาพความเสียหาย 7.บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8.บริษัททำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน หากเหตุการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 9.ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแทนคืน (Recovery) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย

ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1.รับด้วยตัวเอง แผนกการเงิน (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2.โอนเงิน (กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

1.หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-078-5656ต่อ 622,654
2.ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2.เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยการขนส่งสินค้า

การขนส่งระหว่างประเทศ (Import/Export), การขนส่งภายในประเทศ (Inland) ประกอบด้วย

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
2.ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
3.Bill of Landing / Air Way Bill
4.Invoice and Packing List
5.ใบรายงานความเสียหายต่างๆที่ออกโดยบริษัทสำรวจความเสียหาย,การท่าเรือ,บริษัทเรือ,บริษัทขนส่ง เช่น Survey Report,Wharf Survey Note เป็นต้น
6.ภาพถ่ายความเสียหาย
7.ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
8.หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายถึงผู้ขนส่ง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carries Liability) ประกอบด้วย

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
2.หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง
3.เอกสารแสดงราคาสินค้า
4.สำเนาทะเบียนรถ
5.สำเนาใบขับขี่
6.ภาพถ่ายความเสียหาย
7.ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
8.สำเนาบันทึกประจำวัน
9.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประกันภัยอัคคีภัย

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่เกิดเหตุ
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
4.ใบเสร็จ/ใบเสนอราคาค่าซ่อม โดยแยกค่าวัสดุและค่าแรง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา
5.ภาพถ่ายความเสียหาย
6.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
7.สำเนาโฉนดที่ดิน
8.สำเนาสัญญาต่างๆ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย 2.รายงานการเกิดเหตุ 3.รายการทรัพย์สินที่เสียหาย / สูญหาย 4.ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่ 5.ภาพถ่ายความเสียหาย 6.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี 7.เอกสารแสดงความรับผิด กรณีทรัพย์สินเสียหายโดยการกระทำของบุคคลภายนอก 8.อกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

3.ดาวน์โหลดแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

คลิกดาวน์โหลดที่นี่