All Round Protection For Every Uncertainty

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง สำหรับลูกค้าแอร์เอเซีย
(Tune Protect Travel Insurance by AirAsia)

1.ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม

1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
2.เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3.ส่งเอกสารมายัง
3.1อี-เมล: Airasia_claim@tuneprotect.com
3.2โทรศัพท์: 02-078-5656 กด 2
3.3โทรสาร: 02-0785601
3.4ยื่นเอกสารที่บริษัท: แผนกสินไหมทั่วไป (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3.5เจ้าหน้าที่:คุณเบญจพร วณิชเจนประเสริฐ(สินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง) เบอร์ต่อ 625 อีเมล์:Benchaphorn.W@tuneprotect.com
4.เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
5.ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1.รับด้วยตัวเองแผนกการเงิน (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2.โอนเงิน (กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-2078-5656 ต่อ 622,654

ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2.เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารเบื้องต้น (ฉบับจริง)

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทฯ พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
2.ตั๋วเครื่องบิน (Ticket) และบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
3.กำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของสายการบินแอร์เอเชีย
4.ใบเสร็จ (Invoice) ของสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (ระบุค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) (เสียชีวิต/ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/ สูญเสียอวัยวะและ/หรือสายตาจากอุบัติเหตุ)

1.สำเนาใบมรณะบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
2.สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ฯ เจ้าของคดี
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
4.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรองรองแพทย์ยืนยันการทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีทุพพลภาพฯ หรือสูญเสียอวัยวะ)

การบอกเลิกการเดินทาง (Flight Cancellation)

1.บรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
2.สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด

การลดจำนวนวันเดินทาง(Trip Curtailment)

1.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
2.สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด
4.สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว พร้อมบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ของสายการบินแอร์เอเชีย
5.สำเนาใบเสร็จค่าโดยสารสายการบินพาณิชย์อื่นเพื่อทดแทนการเดินทางเดิม พร้อมบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ(On-Time Guarantee)

1.บัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
2.เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯร้องขอ

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว(Baggage or Personal Effects)

1.รายงานความเสียหาย (Irregularity Report) ของสายการบินแอร์เอเชีย
2.ภาพถ่ยแสดงความเสียหายดังกล่าว
3.ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย
4.Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย
5.ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี กรณีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญ หรือบังคับในลักษณะรุนแรง

ความล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) และ/หรือการล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ

1.เอกสารแสดงวันเดินทาง ระยะเวลาล่าช้า พร้อมเหตุผลที่ล่าช้าจากายการบินหรือบริษัทขนส่งสาธารณะ
2.เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

1.บัตรขึ้นเครื่องเที่ยวบินต่อ (Boarding Pass)
2.เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯร้องขอ

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay)

1.Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย
2.จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสายการบินแอร์เอเชีย หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง (Irregularity Report)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Medical Expense)

1.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
2.ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ของสถานพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับ

ประเทศ(Emergency Medical Evacuation & Repatriation)

กรุณาติดต่อบริการ Asia Assistance Network ตลอด24 ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์ +662 673 9005

การสูญเสียของเงินส่วนตัว

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.รายการของที่สูญเสียหรือสูญหาย
3.สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4.หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3.สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
5.เอกสารยืนยันการสูญหายหรือเสียหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงรายการจ่ายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักนั้น (ถ้ามี)

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3.สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4.หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

3.ดาวน์โหลดแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

เคลมออนไลน์