All Round Protection For Every Uncertainty

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุุคคลและกลุ่ม

1.ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.โทรศัพท์: 02-078-5656 กด 2
2.โทรสาร: 02-078-5601
3.ยื่นเอกสารที่บริษัท: แผนกสินไหมทั่วไป (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
4.เจ้าหน้าที่:คุณเบญจพร วณิชเจนประเสริฐ(สินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง) เบอร์ต่อ 625 อีเมล์:Benchaphorn.W@tuneprotect.com

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม

1.รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบ ทันทีโดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์
2.รีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ภายใน 24 ชั่วโมง
3.ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ถูกฆาตกรรม/ถูกทำร้ายร่างกาย หรือเสียชีวิต ให้รีบดำเนินการแจ้ง ความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อดำเนินการสอบสวน
4.รวบรวมเอกสารประกอบการเคลม และจัดส่งเอกสารทั้งหมด ให้กับบริษัทฯ

ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

1.รับด้วยตัวเองแผนกการเงิน (ชั้น 14) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2.โอนเงิน (กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1.หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-078-5656ต่อ 622,654
2.ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (ชั้น 14) ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เสียชีวิต(Death) กรุณารับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมทั้งแนบตัวจริงมาด้วยเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะคืนให้

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (ประทับตรา “ตาย/เสียชีวิต” ออกโดยนายทะเบียน)
4.สำเนาใบรับรองการตาย (ออกโดยทางโรงพยาบาล)
5.รายงานบันทึกประจำวันการเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
6.รายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแพทย์ผู้ทำการชันสูตร)
7.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
8.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
9.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ กรณี ผู้รับผลประโยชน์ เป็น สามี/ภรรยา/บุตร เช่น ทะเบียนสมรส, หนังสือรับรอ’บุตร, สูติบัตรบุตร

หมายเหตุ

ประวัติการรักษาทั้งหมด ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ จนกระทั่งเสียชีวิต

สูญเสียอวัยวะและสายตา(Dismemberment and Loss of Sight) ขอเอกสารตัวจริง

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.ใบรับรองแพทย์
3.ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
4.Doctor’s Report
5.รูปถ่ายเต็มตัว / อวัยวะที่สูญเสีย ณ ปัจจุบัน

ทุพพลภาพถาวร(Permanent Disability) ขอเอกสารตัวจริง

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.ใบรับรองแพทย์
3.ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
4.Doctor’s Report
5.รูปถ่ายของผู้เอาประกันภัยในสภาพปัจจุบันที่เป็น

การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (Medical Expenses) ขอเอกสารตัวจริง

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.ใบรับรองแพทย์
3.ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลพร้อมรายละเอียด(ต้นฉบับ)
4.ใบสรุปค่าใช้จ่าย / ใบสรุปรายการ / ใบหน้างบ (กรณีที่เป็นผู้ป่วยในคนไข้ใน IPD)

3.ดาวน์โหลดแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

คลิกดาวน์โหลดที่นี่