All Round Protection For Every Uncertainty

ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ และกระบวนการเรียกร้องค่ารับสินไหมทดแทน (ภาคสมัครใจ)

ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ

1.โทรแจ้งบริษัททันทีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุที่หทายเลข 1183 หรือ 02-0785656 ตลอด 24 ช.ม.
2.รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
2.1 หมายเลขทะเบียนรถประกัน
2.2หมายเลขกรมธรรม์ หรือชื่อผู้เอาประกัน
2.3ชื่อ-สกุล ผู้ขับขี่รถประกัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
2.4วันและเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
2.5ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ
2.6สถานร์ที่เกิดเหตุ พร้อมแสดงจุดที่สังเกตได้ง่าย
2.7ข้อมูลรถคู่กรณี เช่น ทะเบียนรถ ยี่ห้อ
2.8ข้อมูลทรัพย์สินคู่กรณีเสียหาย
3.จ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุจะประสานงานเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ออกตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ จะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ
4.หลังจากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ ณ. จุดเกิดเหตุ โดยจะยังไม่ตกลงยินยอมใดๆ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ(ยกเว้นกรณีแลกเอกสาร Knock for Knock
5.กรณีมีการเคลื่นย้ายด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งจุดนัดหมายให้บริษัทฯ ทราบอีกครั้ง
6.เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองความเสียหายให้แก่ลูกค้า เมื่อทำตรวจสอบแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าติดต่อเพื่อดำเนินการเพื่อจัดซ่อมต่อไป
7.กรณีชนแล้วแลกใบเคลม (Knock for Knock) โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
7.1รถประกันและรถคู่กรณีเป็นรถยนต์ 4 ล้อ และทำประกันประเภท 1 โดยมีเอกสาร (Knock for Knock)ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
7.2เป็นรถยนต์เก๋ง,รถกระบะบรรทุก น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน และจำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง
7.3หลังจากเกิดเหตุเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดให้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุเข้าข้างทาง พร้อมลงลายมือชื่อ
7.4กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในเอกสาร Knock for Knock ให้สมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อ
7.5แลกเปลี่ยนเอกสาร Knock for Knock ระหว่างกัน
7.6แยกย้ายจากที่เกิดเหตุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่
7.7นำเอกสารดังกล่าวที่แลกกับคู่กรณี มอบให้เจ้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัดซ่อมต่อไป

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสินไหม

กรณีนำจัดซ่อมที่อู่ในสัญญาของบริษัทฯ เอกสารที่ต้องใช้

รถประกัน

1.ใบรับรองความเสียหาย
2.สำเนาใบขับขี่/สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

รถคู่กรณี

1.ใบรับรองความเสียหาย
2.สำเนาใบขับขี่/สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยภาคสัมครใจ หรือ พ.ร.บ.

กรณีนำจัดซ่อมเอง (อู่นอกสัญญา)

1.ให้ท่านนำรถที่จัดซ่อมเองพร้อมใบเสนอราคาของอู่ที่ท่านจะจัดซ่อมติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินความเสียหายก่อนทำการจัดซ่อม
2.หรือจะมีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาให้นอกสถานที่ กรณีรถรับความเสียหายมากขับเคลื่อนไม่ได้
3.หลังจากจัดซ่อมเรียบร้อยแล้วให้ท่านสำรองจ่ายค่าซ่อมให้แก้อู่ไปก่อน และนำเอกสารติดต่อบริษัทฯ เพื่อตั้งเบิกคืนตามราคาที่บริษัทฯประเมินไว้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการตั้งเบิก

รถประกัน

1.ใบรับรองความเสียหาย
2.ใบประเมินราคา
3.ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
4.รูปถ่ายระหว่างซ่อม
5.นำรถตรวจสภาพหลังซ่อมเสร็จ
6.นำซากอะไหร่คืน (กรณีมีการร้องขอ)
7.สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
8.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

รถคู่กรณี

1.ใบรับรองความเสียหาย
2.ใบประเมินราคา
3.นำซากอะไหร่คืน (กรณีมีการร้องขอ)
4.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถหรือหนังสือสัญญาหรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยภาคสัมครใจ หรือ พ.ร.บ.
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

กรณีมอบอำนาจ

1.หนังสือมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีนิติบุคล

1.หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
3.เอกสารประทับตรานิติบุคคลและลงนามผู้มีอำนาจผูกพัน

ขั้นตอนการพิจารณา และ การจ่ายค่ารับสินไหมมดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

1.ไม่เกิน 30,000 บาท 3 วันทำการ
2.ไม่เกิน 30,000 บาท 10 วันทำการ
3.ไม่เกิน 30,000 บาท 15 วันทำการ

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

1.ไม่เกิน 5,000 บาท จ่ายเป็นเงินสดที่บริษัทฯในวันยื่นเอกสารตั้งเบิก
2.เกิน 5,000 บาท จ่ายเช็คสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน