All Round Protection For Every Uncertainty

ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน

ให้ทูนฯป้องกันความเสียหายจากการฉ้อโกงหรือ การทุจริต ของพนักงานของคุณ

ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันสำหรับความสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการฉ้อโกงหรือ การทุจริต ครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่กระทำโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยโดยกระทำลำพังหรือร่วมมือกับคนอื่น

หมายเหตุ

1. บริษัทให้ความคุ้มครองความสูญเสียที่ค้นพบไม่เกินกว่าหนึ่งปี (12 เดือน )นับจากที่กรมธรรม์หมดอายุซึ่งความสูญเสียดังกล่าว ต้องเกิดจากการฉ้อโกงหรืทุจริตในระหว่างปีที่มีผลบังคับ
2. บริษัทชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกินจำนวนที่มีความคุ้มครองหรือมีสิทธิ์ได้รับชดใช้โดยกรมธรรม์ประกันภัยหรือโดยความคุ้มครองใดๆเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-078-5656 แฟกซ์: 02-078-5601-3
อีเมล์: customercare@tuneprotect.com
ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)