All Round Protection For Every Uncertainty

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด IAR

ให้ทูนฯคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารของคุณ

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด เหมาะกับ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนประกันภัยสูง เช่น อาคารชุด, โรงงาน,โรงแรม ,โครงการอาคารสำนักงานเพื่อคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
กรมธรรม์แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักใหญ่ การประกันดังนี้
ส่วนที่1 การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Damage)
ส่วนที่2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่มิใช่ผู้เอาประกันภัย

ตัวอย่างความคุ้มครอง

+การประกันอัคคีภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยไฟป่า
1.ภัยพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ ภัยระเบิด, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลูกเห็บ, ภัยอากาศยาน, ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม,ภัยเปียกน้ำ, ภัยจากควัน, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย
2.การโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์, ภัยเนื่องจากความสูญเสียหรือเสียหาย ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า,ภัยจากความเสียหายเนื่องจากแตกร้าวของกระจก ติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
3.อุบัติเหตุอื่นๆที่เป็นปัจจัยภายนอก (ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-078-5656 แฟกซ์: 02-078-5601-3
อีเมล์: customercare@tuneprotect.com
ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)