All Round Protection For Every Uncertainty

ประกันอัคคีภัย

ให้ทูนฯ ปกป้องทรัพย์สินของคุณทุกที่ ทั่วประเทศไทย

ประกันอัคคีภัยจะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ รวมถึงทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า

ความคุ้มครองมาตรฐาน

1. ไฟไหม้รวมภัยไฟป่า รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากน้ำที่ใช้ดับไฟความเสียหายจากควันไฟ แต่ไม่รวมความเสียหายจากแรงระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถขอซื้อเพิ่มเติมได้

ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยลูกเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย โดยบริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

หมายเหตุ

• ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่ตีราคายากเช่นเงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร แบบพิมพ์ ภาพเขียน ธนบัตร
• ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ ภัยสงคราม ก่อการร้าย การเผาทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี นอกจากมีการซื้อเพิ่มเติม
• ไม่คุ้มครองการถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากถูกอัคคีภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-078-5656 แฟกซ์: 02-078-5601-3
อีเมล์: customercare@tuneprotect.com
ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)