All Round Protection For Every Uncertainty

ความเพียงพอของเงินกองทุน

บริษัทฯต้องดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับผลขาดทุนหรือความสูญเสียที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การจ่ายสินไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้เงินกองทุนยังเป็นหลักประกันในความมั่นคงและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ อีกด้วย เงินกองทุนนั้นจะสะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีของบริษัทฯและยังเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯเมื่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ให้มีรายละเอียด ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560 ปี 2559
สินทรัพย์รวม 1,034.18 1,040.71
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 173.73 219.71
- หนี้สินอื่น 180.31 258.98
ส่วนของเจ้าของ 680.14 562.02
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 953.9% 701.1%
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด 680.14 562.02
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 71.30 80.16

หมายเหตุ
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย