All Round Protection For Every Uncertainty

ความเพียงพอของเงินกองทุน

บริษัทฯ ต้องดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับผลขาดทุนหรือความสูญเสียที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การจ่ายสินไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้เงินกองทุนยังเป็นหลักประกันในความมั่นคงและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ อีกด้วย เงินกองทุนนั้นจะสะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีของบริษัทฯและยังเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯเมื่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ให้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562 ปี 2561
สินทรัพย์รวม 1,182.50 1,145.96
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 208.31 136.66
- หนี้สินอื่น 233.68 315.03
ส่วนของเจ้าของ 740.51 694.27
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 779.89%* 1,020.45%
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด 757.87 723.91
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 97.18 70.94

หมายเหตุ
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
* อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้จัดทำขึ้นตามกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประวินาศภัย พ.ศ. 2562