All Round Protection For Every Uncertainty

การลงทุนของบริษัท

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท

ประเภท สินทรัพย์ลงทุน ปี 2560 ปี 2559
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 81.48 81.48 128.90 128.90
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,
ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน,หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์)
229.79 231.49 203.35 203.41
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 159.84 159.84 125.53 161.68
หน่วยลงทุน 93.08 93.08 92.13 92.13
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง - - - -
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - -
ตราสารอนุพันธุ์ - - - -
เงินลงทุนอื่น 50.60 87.06 50.60 36.15
รวมสินทรัพย์ลงทุน 614.79 652.95 600.51 622.27

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย