All Round Protection For Every Uncertainty

การลงทุนของบริษัท

การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นธุรกรรมที่สำคัญต่อการดำเนินงานและความมั่นคงของบริษัทฯ เนื่องจากในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งมีองค์ประกอบของอัตราสินไหมทดแทน อัตราค่าใช้จ่าย แล้วเหลือส่วนของกำไรสำหรับการรับประกันภัย ซึ่งหากอัตราค่าสินไหมทดแทนและอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทฯก็อาจจะประสบผลขาดทุนจากการรับประกันภัย

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องสามารถบริหารงานให้ดี ให้เกิดผลตอบแทนมาชดเชยในส่วนของการรับประกันภัย และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน เงินที่จะนำไปลงทุนนั้น ก็คือ ส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยซึ่งต้องจ่ายล่วงหน้า และบริษัทต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท และเงินสำรองประเภทอื่นๆ บริษัทประกันภัยจึงนำเงินสำรองประกันภัยและเงินกองทุนของบริษัทไปลงทุนประกอบธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนจากการลงทุน

การบริหารการลงทุนที่ดีจะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนดีและไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินลงทุน ในอดีตมีบริษัทประกันภัยบางประเทศประสบปัญหาทางการเงินถึงกับล้มละลาย โดยมีสาเหตุจากการบริหารการลงทุนผิดพลาด ฉะนั้นการลงทุนจึงเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทประกันภัยเช่นเดียวกันกับการรับประกันภัย

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน ปี 2562 ปี 2561
 ราคาบัญชี  ราคาประเมิน  ราคาบัญชี  ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 90.23 90.23 50.16 50.16
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน,หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์) 402.25 405.38 331.64 332.17
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 142.07 142.07 134.88 134.88
หน่วยลงทุน 119.49 119.49 117.21 117.21
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง - - - -
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - -
ตราสารอนุพันธุ์ - - - -
เงินลงทุนอื่น 51.21 90.65 52.42 90.06
รวมสินทรัพย์ลงทุน 805.25 847.81 686.31 724.48