All Round Protection For Every Uncertainty

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.1 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
1.1.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทให้ข้อมูล วัน เวลาสถานที่ และวาระการประชุม
โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ทั้งจะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
1.1.3 คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ จะไม่จำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
1.1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลง คะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อบุคคลระดับผู้อำนวยการฝ่ายอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
1.2.2 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
1.2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1.2.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
1.2.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
1.2.6 ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
1.3 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ จะบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
1.3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1.1 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ อย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
2.1.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
2.1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
2.2 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
2.2.1 คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
2.2.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
ข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของ คปภ.และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
3.1ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบน website ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ คปภ.กำหนด และ ในรายงานประจำปี website ของบริษัทฯ โดยจะทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
4.1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบ การณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการ บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัท
4.1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
4.1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4.1.4 คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุ สมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
4.1.6 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
4.1.7 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะ ต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการได้จัดให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ จะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท
4.1.8 เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
4.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
(2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
(3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการ กรณีมีการชี้เบาะแส
(4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร
4.2.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
4.2.4 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณารายการดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี้จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
4.2.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยจะทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4.2.7 คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
4.2.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสจะกำหนดให้ผ่านหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือฝ่ายตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
4.3 การจัดประชุมคณะกรรมการ
4.3.1 บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.3.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
4.3.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะ กรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4.3.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม
4.3.5 ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
4.3.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
4.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
4.4.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
4.4.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
4.5. ค่าตอบแทน
4.5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
4.5.2 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะ กรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
4.5.3 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ถูกกำหนดโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานกรรมการบริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุ ประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ฯลฯ ผลประเมินข้างต้นจะได้รับการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
4.6.1 คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
4.6.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
4.6.3 คณะกรรมการจะกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารรายงาน เพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5. หลักทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมที่กาหนดไว้ กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่กาหนดไว้อาจได้รับการพิจารณาโทษตามกฎหมายหรือที่ประกาศไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับบริษัทฯ
5.1 ข้อมูลของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ
หลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องมีความโปร่งใส มีข้อมูลทางบัญชี แสดงฐานะรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงจัดทา รายงานประจำปี เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมาย ตามที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทต้องดูแล เก็บรักษาข้อมูลเอกสารที่มีอยู่ในความครอบครองไว้เป็นความลับ ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ซึ่งต้องยึดตามหลักระเบียบปฏิบัติ หรือกฎหมาย หากพบข้อผิดพลาดของข้อมูล หรือพบสิ่งผิดปกติในขั้นตอนทางบัญชี ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาให้รับทราบทันที หรือแจ้งพนักงานบริษัทให้ทราบทันที
อาทิเช่น รายงานธุรกรรมเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการทำธุรกรรมสำคัญหรือธุรกิจหลักของบริษัทฯรายงานให้ผู้บังคับทราบทันที เมื่อพบว่ามีการฝ่าฝืนเกี่ยวกับการทำบัญชี หรือมีการจัดทำรายการทางบัญชีที่ไม่ถูกต้อง หรือห้ามทำข้อมูลเท็จ ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
₋ ห้ามจ่ายเงินให้กับลูกค้า หรือคู่ค้าในกรณีที่เป็นรายการที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการนั้น
5.2 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯรวมถึงเอกสารสำคัญต่างๆ ต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นข้อมูลที่ได้นาเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้บริหารพนักงาน หรือเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องรักษา และปกป้องมิให้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หรือของตนเอง ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด โดยต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ หรือนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายข้อพึงปฏิบัติ
₋ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาบริษัทฯ จะไม่ทาการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
₋ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยขออนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯทุกครั้ง
₋ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทฯ ต้องรายงานให้บริษัททราบทันที หากพบเห็นการโจรกรรมข้อมูลของบริษัทฯ ข้อพึงละเว้น
₋ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทฯ จะไม่ยุ่งเกี่ยว หรือกระทำการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ
₋ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับทราบ หรือได้มาในระหว่างเป็นพนักงานของบริษัทให้กับนายจ้างใหม่รับทราบ
5.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธาณชน หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ใดๆต่อสื่อมวลชนได้