All Round Protection For Every Uncertainty

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนไปจากข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรอง การพิจารณารับประกันภัย และการประกันภัยต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ สภาพของสังคมและวัฒนธรรม มีความรุนแรงทำให้บริษัทฯต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้

1) กระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ
การคำนึงถึงพิ้นที่เสี่ยงภัยของภัยธรรมชาติที่คาดว่าจะมีแนวโน้มในการเกิดความเสียหาย businesses ที่มีมาตรฐาน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ขอเอาประกันภัยอย่างเหมาะสม

2) เกณฑ์ในการตัดสินใจที่จะรับความเสี่ยงภัยไว้เอง หรือโอนความเสี่ยงภัย/ ความเสียหายที่คาดไว้ในข้อ 1 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง การประมาณความเสียหายสูงสุด หรือความรุนแรงของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง (Estimated Maximum Loss) ความสามารถของบริษัท ฯ ในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง ในสัดส่วนที่สัญญาประกันภัยต่อรองรับอย่างเพียงพอสำหรับงานที่รับเสี่ยงภัยไว้เอง ดังกล่าว

3) ประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัท จากการตัดสินใจเลือกวิธีการของบริษัท ฯ ดังกล่าว จากข้อ 2 บริษัท ฯ มีการพิจารณาการดำรงเงินกองทุนอย่างสม่ำเสมอ และรักษาระดับการเพิ่มเงินกองทุนให้เพียงพอกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัย และความเสี่ยงภัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน บริษัท ฯ พิจารณากระจายความเสี่ยงภัยไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ คปภ. กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทีมีอยู่ทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบต่อเงินกองทุนให้น้อยทีสุด และรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบริษัท ฯ

4) การกระจุกตัวของภัย (Concentration Risk) ของบริษัทที่เกิดจากการรับประกันภัย ได้แก่ การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย พื้นที่ที่รับประกันภัย และภัยที่รับประกันมาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยงภัยที่บริษัท ฯ ได้รับประกันภัยไว้ (Block Risk Control) การกระจายช่องทางการจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหลากหลาย แทนการรับเสี่ยงภัย

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงต่ำโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน และลักษณะของกิจการที่เอาประกันภัยรวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ด้วยซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น

สำหรับการบริหารความเสี่ยงของการรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯจะทำการประกันภัยต่อเพื่อโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบสัดส่วน การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย และการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน โดยคำนึงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยหรือขีดจำกัดความเสี่ยงภัยที่ยอมรับได้ตามประเภทการรับประกันภัยของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯดำเนินการควบคุมกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนเพื่อให้รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ปี 2562 ปี 2561
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 147.62 68.22
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 21.83 52.04
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ - -