All Round Protection For Every Uncertainty

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

บริษัทฯ จัดให้การบริหารจัดการนั้นเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน โดยใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตราฐานการบริหารความเสี่ยงสากล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ประเภทของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยนั้นจำแนกออกเป็น 7 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน อีกทั้งปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

• ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกัน การคำนวณสำรองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมาชำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ รวมไปถึงปัจจัยภายนอก

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมที่ดีที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารช้อมูล รวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูล

• ความเสี่ยงด้านตลาด (Marketing Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินลงทุนของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงจากตลาด สามาถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคา

• ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทอย่างรุนแรงที่ทำให้เกิดผลขาดทุน

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน หรือผู้กำกับดูแล รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ เงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ หรือความคาดหวังของสังคม หรือมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงของบรษัทฯ

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ กระบวนการในการพัฒนาลักษณะของแบบประกันภัยให้เป็นที่ต้องการของตลาดและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยที่มีอยู่เดิมด้วย

• การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย คือ กระบวนการประเมินค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ต้นทุนทางการเงินและการปฏิบัติการ และประมาณการรายได้จากเบี้ยประกันภัย โดยกระบวนการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่คุ้มครอง การกําหนด สมมิตฐานในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย และการติดตามดูแลความเหมาะสมของการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

• การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้องรับไว้ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกระบวนการพิจารณารับประกันภัยเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยที่สําคัญ การประเมินระดับความเสี่ยง การคํานวณเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่บริษัทกําหนด และการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธการประกันภัย

• การจัดการค่าสินไหมทดแทน คือ กระบวนการซึ่งบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพื่อพิจารณาจ่ายชําระค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาประกันภัย

• การประกันภัยต่อ คือ กระบวนการพิจารณาในการโอน/ รับควาเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปให้กับผู้รับประกันภัยต่อรายอื่น โดยพิจารณาจากผลการทำประกันภัยต่อในอดีตและสถิติค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

• การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น คือ การพิจารณาลงทุนประกอบธุรกิจอื่น โดยพิจารณากฎระเบียบตามประกาศของสำนักงาน คปภ. และกฎระเบียบบริษัท ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

• การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทางด้านบุคลากร

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทางด้านระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานภายใน

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัดิการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการและวิธีการในการประเมินและวัดความเสี่ยงของบริษัท ฯ

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในครอบคลุมอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Marketing Risk) และความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) โดยการประเมินดังกล่าวนั้นให้หรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การประเมินความเสี่ยงตนเอง ประกอบด้วย การประเมินระดับความเสี่ยง คุณภาพการจัดการความเสี่ยง แนวโน้มความเสี่ยง พร้อมระบุแนวทางการลดหรือควบคุมความเสี่ยง

สำหรับกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการวัดความเสี่ยงจะกำหนดในลำดับต่อไป โดยวิธีการประเมินและวัดความเสี่ยงจะใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามความเหมาะสมและความซับซ้อนของความเสี่ยงแต่ละด้าน

การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วต้องกำหนดแนวทางหรือวิธีการควบคุมความเสี่ยงโดยระบบการควบคุมที่ดีจะต้องง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับต้นทุน รวมไปถึงเมื่อนำมาปฏิบัติจริงจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และคุณภาพของงานตลอดจนสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น นโยบาย มาตราฐานวิธีการปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การกำหนดเพดานความเสี่ยง การกำหนดอำนาจอนุมัติ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดวิธการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ โดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ และผลของการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต้องคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วย

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาและจำนวนสินทรัพย์ลงทุนกับระยะเวลาและจำนวนหนี้สินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับหนี้สินหลักของบริษัทฯ
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ปี 2561 ปี 2560
 ราคาบัญชี  ราคาประเมิน  ราคาบัญชี  ราคาประเมิน
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets) 686.31 724.49 614.79 652.95
สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 863.72 864.26 766.15 804.31
หนี้สินรวม 451.69 448.79 351.52 354.04
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย 136.66 134.31 170.70 173.73

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย