All Round Protection For Every Uncertainty

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)

ค่าตอบแทนกรรมการ

เงื่อนไขในการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ “ เพราะฉะนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้กำหนดให้เป็นคราวๆไป หรือจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน แต่ทั้งนี้ค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงความแหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ และมีคุณภาพตามที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย

ค่าตอบแทนในส่วนผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้มีสิทธิ์ผู้กำหนดอัตราค่าผลตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เกินอัตราที่มีอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบริษัทฯจะมีการสำรวจอัตราค่าตอบแทนเป็นระยะ โดยพิจารณาจากหลายสาเหตุประกอบกันทั้งในด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฎ สภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมทัดเทียมกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น