All Round Protection For Every Uncertainty

บริการของเรา

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย แยกตามประเภทของการรับประกันภัย

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัทฯ และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)

โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 3 อันดับแรก ได้แก่

1. การประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)
การประกันภัยการเดินทางคือ การให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หากผู้เอาประกันภัยประสบเหตุต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และแผนการเดินทางของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจากความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ตามที่ระบุไว้ในแผนประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ แต่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นด้วย ทั้งนี้ใม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ การเดินทางภายในประเทศ หรือการเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งประเภทการเดินทางได้ 2 ประเภทหลักคือ
1.1 ประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว คือ ประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองเที่ยวเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางจนกระทั่งสิ้นสุดแผนการเดินทางนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.2 ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี คือประกันการเดินทางที่ครอบคลุมจำนวนการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวในแต่ละปี โดยแต่ละการเดินทางต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 90 วัน ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของประกันการเดินทางที่สำคัญ
a. ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
b. ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและ/หรือการเจ็บป่วย
c. ความคุ้มครองทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทาง
d. ความคุ้มครองเที่ยวบินหรือบริษัทผู้ขนส่งล่าช้า
e. ความคุ้มครองการเลื่อนหรือการยกเลิกการเดินทาง
f. ความคุ้มครองด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์

2. การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์คือ การประกันเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคลรถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดยบริษัทมีการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ

3.การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine Insurance)
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง คือการประกันความเสียหายแก่ตัวเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย

การรับประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ภัยจากลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยังหมายความรวมไปถึงการประกันค่าระวางด้วย
การรับประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางทะเล (Marine Cargo Insurance) คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล ภัยที่ได้รับการคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้
การรับประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit) คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก
1.อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
2.ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
3.เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงพลิกคว่ำหรือตกถนนหรือสะพานหรือไหล่ทาง
4.ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) คุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย โดยความคุ้มครองดังกล่าวจะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistic’s Liability Insurance) คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าสำหรับของที่อยู่ในระหว่างการขนส่งและโดยยานพาหนะขนส่งตั้งแต่เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับมอบของไว้ในความครอบครองจนกระทั่งเสร็จสิ้นการส่งมอบของและความสูญหายหรือความเสียหายต่อของ จากการดำเนินการดังต่อไปนี้ ณ สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่จัดเก็บชั่วคราว (หากมี) ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 60 วัน ในกรณีสถานที่จัดเก็บหรือ 7 วัน ในกรณีสถานที่จัดเก็บชั่วคราว นับแต่ของได้นำเข้ามา ณ สถานที่ดังกล่าว หรือภายในระยะเวลาที่มากกว่านั้น ซึ่งบริษัทได้ตกลงยอมขยายให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบระยะเวลาดังกล่าวโดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามที่ตกลงกัน