รายละเอียด

Information


เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย / Summary of Insurance Underwriting Terms & Conditions

1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-2019) / It’s covered for any medical expenses from COVID-19 infectious diseases.
2. คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถซื้อประกันภัยฉบับนี้ได้ / This Insurance is availble for Thai People.
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1เดือน - 75 ปี / The applicant for insurance must be between 1 month - 75 years old.
   3.1 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน – 18 ปี และซื้อประกันภัยพร้อมผู้ปกครอง กรุณาให้บิดา/มารดา ลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย / In the case of minors aged 1 month - 18 years and buying insurance with parents/guardians, please have father / mother or guardian sign in the application form.
   3.2 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน – 18 ปี และซื้อประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาให้บิดา/มารดา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย / In the case of minors aged 1 month - 18 years and buying insurance alone for his / her own, please have father / mother or guardian clarify and sign in the application form.
4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ / The applicant can apply with a maximum not exceeding 1 insurance policy
5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย / The applicant for this insurance must be healthy and strong. There has been no bodily disabled to apply for the insurance.
6. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาที่มีสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Not cover Pre-existing Conditions) / This insurance does not provide a coverage for medical expenses that falls under a pre-existing condition.
7. ตามเงื่อนไขกรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย 14 วัน / This insurance has the waiting period 14 days
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันเป็นรายๆไป / The Company reserves the right to consider the warranty of insurance on a case-by-case basis.