สรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง Tune Protect Travel - AirAsia
ที่ครอบคลุมไวรัส COVID-19

แผนประกันภัย (ไป-กลับ) เบี้ยประกัน
(บาท)
ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวัน
เดินทาง / เดินทางกลับก่อนกำหนด
แผนในประเทศ (เที่ยวบิน FD) 329 200,000 1,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ
แผนต่างประเทศ (เที่ยวบิน FD,AK,QZ,Z2) 357 200,000 1,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ
แผนต่างประเทศ (เที่ยวบิน XJ,D7) 1-10 วัน 413 500,000 3,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ
แผนต่างประเทศ (เที่ยวบิน XJ,D7) 11-30 วัน 710 500,000 3,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ

**ทุนประกันภัยทั้งหมดจะลดลงเหลือ 50% หากผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 75 ปี ถึง 80 ปี และจะลดลงเหลือ 25% หากผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 80 ปีขึ้นไป

*ความคุ้มครองนี้เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

นอกจากประกันภัยการเดินทาง Tune Protect จะคุ้มครองอุบัติเหตุและทรัพย์สินส่วนตัวแล้ว ยังคุ้มครองเจ็บป่วยระหว่างเดินทางที่ครอบคลุมไวรัส COVID-19 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางตลอดทริป
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 500,000 บาท (เที่ยวบิน XJ, D7)
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 200,000 บาท (เที่ยวบิน FD, AK, QZ, Z2)
**หากผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อเดินทางกลับมาที่จุดเริ่มต้นการเดินทาง การรักษาพยาบาลจะต้องทำภายใน 12 ชั่วโมงและจำนวนผลประโยชน์สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือไม่เกิน 7 วันนับจากเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุด

2. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในกรณีที่มีความจำเป็นตามคำแนะนำหรือตามความเห็นของแพทย์และได้รับการอนุมัติและจัดการโดยบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 3,000,000 บาท (เที่ยวบิน XJ, D7)
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท (เที่ยวบิน FD, AK, QZ, Z2)

3. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ในกรณีที่ผู้เอาประกันถูกกักที่ด่านกักกันเชื้อโรคและได้การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรที่จะเดินทางหรือไม่สมควรเดินทางต่อไป
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด ไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ (ค่าตั๋วโดยสาร +ภาษี+ น้ำมัน)
**ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-203-9798

             ซื้อประกัน