All Round Protection For Every Uncertainty

การลงทุนของบริษัท

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน ปี 2561 ปี 2560
 ราคาบัญชี  ราคาประเมิน  ราคาบัญชี  ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 50.16 50.16 81.48 81.48
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน,หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์) 331.64 332.17 229.79 231.49
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 134.88 134.88 159.84 159.84
หน่วยลงทุน 117.21 117.21 93.08 93.08
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง - - - -
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - -
ตราสารอนุพันธุ์ - - - -
เงินลงทุนอื่น 52.42 90.06 50.60 87.06
รวมสินทรัพย์ลงทุน 686.31 724.48 614.79 652.95

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย