All Round Protection For Every Uncertainty

มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนอันเกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย คือการคาดการณ์ว่ารูปแบบการเกิดและการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนในอนาคตจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งบริษัทฯจำเป็นต้องอาศัยข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการ ดังนี้

(ก) ประมาณการเบื้องต้นของอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในปีอุบัติเหตุล่าสุด ประมาณการเบื้องต้นของอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในปีอุบัติเหตุล่าสุด คือค่าประมาณการเบื้องต้นของอัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สำหรับปีอุบัติเหตุล่าสุดที่กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์ในอดีต และข้อมูลอุตสาหกรรมรวมทั้งข้อสมมติในการประมาณการเบี้ยประกันภัย

(ข) ปัจจัยการพัฒนาสินไหมทดแทนแรก ปัจจัยการพัฒนาสินไหมทดแทนแรก คืออัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นสะสม ณ ช่วงพัฒนาการที่สองและช่วงพัฒนาการแรก บริษัทฯได้คัดเลือกปัจจัยดังกล่าวโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในอดีตเป็นหลัก ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประมาณสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานในไตรมาสอุบัติเหตุล่าสุด

(ค) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ คือ อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินไหมต่าง ๆ ที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเกิดจากรายการสินไหมใดรายการหนึ่ง เช่น เงินเดือนของแผนกสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นฝ่ายสินไหมทดแทน เป็นต้น และค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี ซึ่งอัตราดังกล่าวคำนวณโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษัทฯ

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ ปี 2561 ปี 2560
 ราคาบัญชี  ราคาประเมิน  ราคาบัญชี  ราคาประเมิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium liabilities) 91.03 81.03 90.07 80.39
- สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) 45.63 53.28 80.63 93.34

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสำรองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

ข้อสังเกต
ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ